Didactisch onderzoek, onderzoek naar leerproblemen

Wanneer er vragen zijn over eventuele leerproblematiek en/of de didactische vorderingen van uw kind kan er een op maat gemaakt onderzoek gedaan worden. Zo kan er gekeken worden waar reken-, lees-  of spellingsproblemen vandaan komen. Ook kan er exact gekeken worden wat het huidige leerniveau van uw kind is. Of er sprake is van een achterstand en zo ja, hoe groot deze is. De gegevens worden geanalyseerd, er wordt verslaglegging gedaan waarin handelingssuggesties geformuleerd worden.

Er vindt een intake plaats waarbij gekeken wordt naar de problemen die uw kind ervaart. Naar aanleiding daarvan wordt een onderzoek samengesteld. Na afloop worden de conclusies met u en indien mogelijk de school besproken. Indien gewenst is aanvullende begeleiding bij ons mogelijk.

Didactisch onderzoek kan losstaand of als onderdeel van een groter onderzoek afgenomen worden.

Ook een dyslexieonderzoek is mogelijk. Voor meer informatie zie het kopje Dyslexie en Dyscalculie.