Privacy beleid

Praktijk de Regenboog biedt zorg aan kinderen en jeugdigen. Dit betekent dat het voor ons noodzakelijk is om gebruik te maken van privacy gevoelige informatie. Wij vinden het dan ook van groot belang dat wij zo voorzichtig mogelijk omgaan met uw gegevens.

.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Bij iedere keer dat wij uw gegevens bespreken of delen met andere partijen vragen wij hiervoor uw toestemming;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wilt u meer weten over onze werkwijze dat kunt u dit nalezen in ons (complete) privacy beleid, klik hier.

Als Praktijk de Regenboog zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via contact.